martes, 21 de septiembre de 2010

Próxima finalización de trabajosPróximamente finalizarán algunos de los los trabajos de urbanización asociados a la L.A.V. que 7SIS viene desarrollando para INECO-TIFSA, mejorando en ocasiones notablemente el entorno urbano.

jueves, 9 de septiembre de 2010

materiales para la arquitectura ferroviaria (2)


PINTAT DE L'ACER GALVANITZAT. SISTEMA DÚPLEX.

 Quan els materials que es proposen per a tancaments de façana i revestiments són metàl·lics, per tant, hauran de tractar-se adequadament per evitar la corrosió i l'oxidació.

Atenent a aquesta condició, es preveu una protecció dels elements metàl·lics de façana mitjançant sistemes dúplex. La protecció que proporcionen els sistemes dúplex és molt més perllongada que el que podria calcular-se per la suma de la duració previsible de cada recobriment per separat, galvanització i pintura. El factor de prolongació s'estima entre 1,2 i 1,5, depenent del sistema de pintura i de l'ambient d'exposició.

L'explicació d'aquest efecte es basa en que recobriments de pintura tenen sempre porus i micro-esquerdes que permeten el pas dels agents agressius (H2O, O2, etc.). Quan les pintures estan aplicades directament sobre l'acer, els òxids de ferro que es formen en la interfase amb la pintura tendeixen a engrandir aquestes esquerdes, a causa de les tensions expansives que genera l'increment del volum d'aquests òxids, amb la consegüent acceleració del procés d'oxidació. No obstant això, quan les pintures s'apliquen sobre les superfícies galvanitzades, encara que els agents agressius penetrin igualment a través dels porus i esquerdes, els productes de corrosió del zinc que es formen, que són insolubles, compactes i adherents, saturen les esmentades esquerdes i estabilitzen la capa de pintura.

Per tal d'aconseguir una protecció òptima és necessari realitzar una preparació superficial de l'acer. Així doncs, per la galvanització, serà necessari utilitzar un material amb alt contingut de silici ja que aquest afavoreix la formació d'una capa d'aliatge de zinc de millor qualitat i superficialment no ha de tenir greixos ni brutícia.

Segons la norma ISO 9223, la velocitat de corrosió del zinc segons el tipus d'atmosfera correspon a l'indicat a la següent taula:


Categoria de CorrosivitatAmbientPèrdua mitjana anual d'espessor de zinc (µm)
C1 Molt baixaInterior: Sec
0,1
C2 BaixaInterior: Condensació ocasional
0,1 a 0,7
C3 MitjaInterior: Humitat elevada i alguna contaminació de l'aire
Exterior: Urbà no marítim i marítim de baixa salinitat
0,7 a 2,1
C4 AltaInterior: Piscines, plantes químiques, etc.
Exterior: Industrial no marítim, y urbà marítim
2,1 a 4,2
C5 Molt altaExterior: Industrial molt humit o amb elevat grau de salinitat
4,2 a 8,4
 Per a l'aplicació de la pintura s'haurà de tenir en compte l'edat del galvanitzat ja que, desprès de galvanitzar una peça, es produeix una reacció química superficial que dona com a resultat una pàtina, la qual, depenent del temps, pot presentar una adherència insuficient per poder rebre una capa de pintura. De la mateixa manera, la superfície no pot presentar restes de greix o brutícia. Per tant, s'haurà de preparar la superfície utilitzant els diferents processos existents per garantir l'adherència de les pintures.
Pel que fa al tipus de pintures a utilitzar sobre superfícies galvanitzades, aquestes han d'estar formulades específicament per a ser utilitzades sobre galvanitzat. Les pintures acríliques, de PVC i de PVC-acríliques presenten una major adherència a la superfície independentment a l'estat en que es trobi el recobriment de zinc. Les pintures a base de resines epoxi o poliuretà proporcionen una major protecció però es fa necessari una millor preparació de la superfície.

Segons la norma UNE-EN ISO 12944-5, els sistemes de pintura més freqüents són els presentats a la següent taula:
  
Sistema de pintura 
Categoria d'agressivitat de l'atmosfera (segons ISO 9223:1992) 
Aglutinant 
Capes base 
Capes acabat 
Espessor total (μm) 
Nº de Capes
Espessor per capa (μm) 
Nº de Capes 
Espessor total (μm) 
C2 Baixa 
C3 Mitja 
C4 Alta 
C5-I Molt Alta (Industrial) 
C5-M Molt alta (Marina) 
Copolimers de clorur de vinil 
80 
80 
  
  
  
40 
80 
120 
  
  
  
80 
80 
160 
  
80 
160 
240
  
  
Copolimers de resines acríliques 
80 
80 
  
  
  
40 
80 
120 
  
  
  
80 
80 
160 
  
80 
160 
240 
  
  
Resines epoxi o poliuretà 
80 
80 
  
  
  
40 
80 
120 
  
80 
80 
160 
  
  
80 
2
160 
240 
  
  
80 
2-3 
240 
320 
  
  
A 
A. Aplicació recomanada per condicions de servei severes dins de la categoria de corrosivitat 
  
M. Aplicació recomanada per condicions de servei mitjanament severes dins de la categoria de corrosivitat 
B. Aplicació recomanada per condicions de servei de baixa severitat dins de la categoria de corrosivitat   

 

Com a conclusió, i per a especificar una solució que permeti l'ús duna xapa de 2mm (i no incrementar la quantitat d'acer de manera innecessària), és recomanable l'ús d'una solució de façana a base de xapa deployé de 2mm, amb un tractament de galvanitzat de 55micres d'espessor, i un lacat a base de poliuretà de entre 120 micres i 240 micres.